ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
KARNATAKA NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES EDUCATION (REGULATION) AUTHORITY
ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ
PARA MEDICAL BOARD
 
ಮುಖ ಪುಟ
Home
ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ
About PMB

ನಿಯಮಗಳು
Rules

ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು
Courses

ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
Downloads

ಸದಸ್ಯರು
Members

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Contact us

ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ
Fee Structure

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜುಗಳು
Recognized Colleges

DOWNLOAD APPLICATIONS
Sl.No
New college / Course Formats
PDF File
1.
College Inspection Bill
2.
Checklists Para Medical Courses
3.
Infrastructure Consolidated
4.
Inspection Report Format
5.
Kannada Checklist
6.
Faculty Declaration Form
Sl.No
Download Application Forms
PDF File
1
Practical Marks Distribution List RS-1
2
Practical Marks Distribution RS- 2 from academic year 2017-18 onwards List
3
Practical Invigilator Dairy
4
Practical Remuneration Bill format
Sl.No
Syllabus and Model QP
PDF File
1.
RS1 Syllabus
2.
New Syllabus (RS2) 2017-18 with I Year Diploma Model Question Papers
4.
PREVIOUS EXAMS QUESTION PAPERS

2008, Para Medical Board, All rights reserved