ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
KARNATAKA NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES EDUCATION (REGULATION) AUTHORITY
ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ
PARA MEDICAL BOARD
 
ಮುಖ ಪುಟ
Home
ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ
About PMB

ನಿಯಮಗಳು
Rules

ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು
Courses

ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
Downloads

ಸದಸ್ಯರು
Members

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Contact us

ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ
Fee Structure

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜುಗಳು
Recognized Colleges

  Circular for Submission of practical Bills

  Supplementary Examination April - 2024 Practical Center with tagged colleges List(updated)

  Supplementary Examination April - 2024 Practical Exam Notification

  Government Notification about admission fees of Schedule Caste Students

  Application Extension Notification for Supplementary Exam April 2024

  Circular About Voting Awareness for Upcoming Lok Sabha Elections-2024

  Supplementary Exam April 2024 Time Table

  Supplementary Exam April 2024 Notification

  Students Photo Change Notification

  Extension Notification Regarding Change of Course or College

  Notification for Date Extension To start new college/Seat Increase/Address change & additional course permission 2024-25

  Notification for Revaluation Date Extension

  Notification for Revaluation and Photocopies of Annual Exam November - 2023

  Regarding Change of Course or College

  Annual Exam November - 2023 Final Year students result notification                                                                                   Click here for Result

  Ragarding State Scholarship SSP ID Application

  Central Sector Scheme of Scholarship Notification

  Govt seat. Fee Notification for colleges

  To start new college/Seat Increase/Address change & additional course permission Notification 2024-25

  2022-23 Students Original Documents Return Notification

  ಸುತ್ತೋಲೆ: 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಕೋಟಾದ ನೊಂದಣಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ Circular: 2023-24 Management Quota admission Notification

  Annual Exam November - 2023 Practical Center with tagged colleges List

  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ /Staff Work Allotment Order. Contact numbers displayed             only for College persons not for students

 

 

 

 

 

 

 
 

2008, Para Medical Board, All rights reserved