ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
KARNATAKA NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES EDUCATION (REGULATION) AUTHORITY
ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ
PARA MEDICAL BOARD
 
ಮುಖ ಪುಟ
Home
ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ
About PMB

ನಿಯಮಗಳು
Rules

ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು
Courses

ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
Downloads

ಸದಸ್ಯರು
Members

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Contact us

ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ
Fee Structure

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜುಗಳು
Recognized Colleges

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು / Notifications

  Notification: Change of Course and / or Change of College

  ಸುತ್ತೋಲೆ: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೊಂದಣಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  Annual Examination October 2022 Result Notification

Click here for Results

  ಸುತ್ತೋಲೆ : 2021-22 ಸಾಲಿನ ನೊಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೂಲದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

  ಸುತ್ತೋಲೆ : ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

  ಸುತ್ತೋಲೆ : 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಕೋಟಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ಸುತ್ತೋಲೆ : ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  Social Welfare Department Circular

  2022-23 Affiliation 2nd list

  2022-23 Affiliation 1st list

  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ /Staff Work Allotment Order Copy

 

 

 

 

 

 

 
 

2008, Para Medical Board, All rights reserved