ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
KARNATAKA NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES EDUCATION (REGULATION) AUTHORITY
ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ
PARA MEDICAL BOARD
 
ಮುಖ ಪುಟ
Home
ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ
About PMB

ನಿಯಮಗಳು
Rules

ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು
Courses

ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
Downloads

ಸದಸ್ಯರು
Members

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Contact us

ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ
Fee Structure

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜುಗಳು
Recognized Colleges

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು / Notifications

  2023-24 Counselling Notification & Instructions

Click here to apply

  April -2023 Exam Revaluation Application Date extension Notification

  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ /Staff Work Allotment Order. Contact numbers displayed only for College persons not for students

  Supplementary Exam April - 2023 Result Notification

Click here for Result

  Affiliation Renewal Notification for the academic year 2023-24

Click here for affiliation renewal

  Supplementary April - 2023 Practical Exam Notification

  Supplementary April - 2023 Exam Time Table

  Supplementary April - 2023 Exam Fee Notification

  Students Photo Change Notification

  Social Welfare Department Circular

  2022-23 Affiliation 2nd list

  2022-23 Affiliation 1st list

  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ /Staff Work Allotment Order Copy

 

 

 

 

 

 

 
 

2008, Para Medical Board, All rights reserved