ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
KARNATAKA NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES EDUCATION (REGULATION) AUTHORITY
ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ
PARA MEDICAL BOARD
 

ಮುಖ ಪುಟ
Home
ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ
About PMB

ನಿಯಮಗಳು
Rules

ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು
Courses

ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
Downloads

ಸದಸ್ಯರು
Members

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Contact us

ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ
Fee Structure

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜುಗಳು
Recognized Colleges


1. Supplementary Examination 2012


2. Annual Examination 2012


3. Supplementary Examination 2013


4. Annual Examination 2013


5. Supplementary Examination 2014


6. Annual Examination 2014


7. Supplementary Examination 2015


8. Annual Examination 2015


9. Supplementary Examination 2016


10. Annual Examination 2016


11. Supplementary Examination 2017


12. Annual Examination 2017


13. Supplementary Examination 2018


14. Annual Examination 2018


15. Supplementary Examination 2019


16. Annual Examination 2019


17. Supplementary Examination 2020


18. Annual Examination 2020


19. Supplementary Examination 2021


20. Annual Examination 2021


21. Supplementary Examination 2022

2008, Para Medical Board, All rights reserved